เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ นายชยุต สมัครวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประชุมทบทวนและพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำ การปลูกพืชฤดูแล้่ง ปี 2559/60 ของกลุ่มรวมใจผู้น้ำแม่แฝก-แม่งัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ อาคารโทรมาตร ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

 

ย้อนกลับ

 
     
     
   
 
 
   
   
   
   
 

   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat