เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

ข่าวสารกิจกรรม ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ร่วมจัดร่วมร่วมนิทรรศการและให้บริการ ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกรในงาน Field day ประจำปี 2562

 
 

วันอังคาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจ/ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นำคณะผู้เข้าร่วมสัมนาของสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงาน

 
 
   
     
 

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าศึกษาดูงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

วันพุธ์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้เชิญเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มรวมใจแม่แฝก-แม่งัด เข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ แด่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

 
   


   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat