เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสันทราย ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย

วันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดทำป้ายประกาศงดการใช้พื้นที่ในการควบคุม ดูแล ของโครงการฯ เข้ามาเล่นสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)


 
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ได้จัดการประชุมผู้บุกรุกเขตที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการครอบครองของกรมชลประทาน ชี้แจงและหารือเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการ ครอบครองของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กับทางผู้บุกรุกและผู้เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข่าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยทางอำเภอแม่แตงได้กำหนดให้มีการ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat