เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วัอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมประชุมปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างอาคารรับน้ำ และงานคอนกรีตดาดอุโมงค์ฯ สัญญาที่ ๑
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่


 
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมฝึกอบรมแผนการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ แม่งัดสมบูรณ์ชลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการณ์กรณีฉุกเฉินของเขื่อน แม่งัดสมบูรณ์ชล

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๓
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ

 
 
   
     
 

วัพุธ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยได้ร่วมพัฒนาคลองชลประทานซอย ๙ ในเขตรับผิดชอบเหมืองแก้ว

 
   


   
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat