เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 

 

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562/2563 ณ ห้องประชุมโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในการนี้ได้เน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และให้ความสำคัญการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมตามลำดับ ตามมาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยให้คำนึงถึงการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน จำนวน 149,986 ไร่ และให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID NO.1

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 

 


 
  
 

 

 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat