เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดแนวทางและขอบเขตในการดำเนินงาน โครงการขยายรางส่งน้ำเหมืองแม่ดู่


 
 

วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การต้อนรับนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑ และคณะสื่อมวลชน ในการลงพื้นที่ดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อรับฟังประวัติความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ให้การต้อนรับนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑ ในการลงพื้นที่สำรวจจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat