เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  มาตรการประหยัดพลังงาน
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

 
 
 

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖...อ่านต่อ

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอสันทราย กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอแนะ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖...อ่านต่อ


 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ให้การต้อนรับ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน นางสาวอุไร เพ่งพิศ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ในการเข้าสำรวจปริมาณผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล...อ่านต่อ

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่แตง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕...อ่านต่อ

 
 
 
     
 

 


 
      
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat