คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

 

 
เลขที่
คำสั่ง
ภาระกิจ
ลงวันที่
98/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานขุดลอกลำน้ำแม่งัด กม.0+950 ถึง กม.2+150
9 ธันวาคม 2554
97/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมตลิ่งฝั่งขวาลำน้ำแม่งัด กม.2+550
9 ธันวาคม 2554
96/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมตลิ่งฝั่งขวาลำน้ำแม่งัด กม.1+750
9 ธันวาคม 2554
95/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมตลิ่งฝั่งขวาลำน้ำแม่งัด กม.1+650
9 ธันวาคม 2554
94/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมตลิ่งฝั่งขวาลำน้ำแม่งัด กม.1+400
9 ธันวาคม 2554
93/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมตลิ่งท้าย River Outlet เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
9 ธันวาคม 2554
92/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้า-ท้ายไซฟอนแม่แฝก
9 ธันวาคม 2554
91/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้า-ท้ายไซฟอนห้วยแก้ว
9 ธันวาคม 2554
90/2554
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2555 งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ช่วง กม.6+000 ถึง กม.20+000
9 ธันวาคม 2554