คณะผู้เข้าร่วมประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินการด้านชลประทานและนวัตกรรมด้านชลประทานที่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 7 พศจิกายน 2559

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2011 Maefaek-Maengat