เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ
 
 
 

วิสัยทัศน์ / ค่านิยม / พันธกิจ

 

แผนยุทธศาสตร์

 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2553-2556

 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2552

 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2551

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2555 (ฉบับร่าง)

ผลการปฏิบัติราชารตามตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2555

 

 
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2011 Maefaek-Maengat