เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ
 

 

 
     
 

ประวัติกรมชลประทาน

ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

ประวัติเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

โครงสร้างองค์กร

แผนผังอัตรากำลังโครงการ แม่แฝก-แม่งัด

สถานที่ตั้งและลักษณะโครงการ

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

ประกาศทางน้ำชลประทาน

ข้อมูลอาคารชลประทาน

ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

ข้อมูลการใช้/เช่าที่ราชพัสดุ

การระวังชี้แนวเขตชลประทาน

มาตราการประหยัดพลังงาน

 
 
 
 
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat