เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ
  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ
 

 

 
   
 

หน้าแรก

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ระบบสารสนเทศ GIS

Facebook โครงการ

KM โครงการ

ประการจัดซื้อจัดจ้าง

เงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลผู้รับบริการ

ผลผลิตของโครงการ

ติดต่อโครงการ

คำสั่งโครงการฯ

หนังสือเวียน

ประกาศโครงการฯ

ระเบียบและข้อบังคับ

เกี่ยวกับโครงการ

ประวัติกรมชลประทาน

ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

ประวัติเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

โครงสร้างองค์กร

สถานที่ตั้งและลักษณะโครงการ

แผนที่โครงการ

ประกาศทางน้ำชลประทาน

ข้อมูลอาคารชลประทาน

ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก

ข้อมูลการใช้/เช่าที่ราชพัสดุ

ทำเนียบผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง

หน่วยงานภายใน

ฝ่ายวิศวกรรม

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5304-7322 แฟ็กซ์ 0-5384-2366 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2011 Maefaek-Maengat