คู่มืออาสาสมัครชลประทาน คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน คู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา การบริหารจัดการน้ำและการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เรียนรู้ 5 วัน วิทยากรกระบวนการ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ร่วมกันคิดร่วมกันทำ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร่วมกันคิดร่วมกันทำ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา หลักเกณฑ์และขั้นตอนคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น