ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งโครงการฯ

ผลการเบิกจ่ายงานตามงาน

 

 
ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน งานซ่อมแซมอาคารชลประทาน
ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน งานปรับปรุงปรับ และงานขุดลอก
   

รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2556
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2556
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 31พฤษภาคม 2556
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 30 เมษายน 2556
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2556
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการฯแม่แฝก-แม่งัด ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556


เกี่ยวกับงานวิศวกรรม

 
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat