.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

 DownLoad วารสารโครงการฯ

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 92.742 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 35.00%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 92.742 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 8.627 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 130.110 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 6.170 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 114.218 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.0 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 3.4 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 3.2 มิลลิเมตร แม่แฝก 3.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 3.9 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.27) +3.24 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.31) +1.73 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราวในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- การเข้าร่วมสัเกตการณ์เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2561

 

 

 

 

 
 

 

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ร่วมจัดร่วมร่วมนิทรรศการและให้บริการ ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกรในงาน Field day ประจำปี 2562

วันอังคาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจ/ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 

วันสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นำคณะผู้เข้าร่วมสัมนาของสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธ์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้เชิญเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มรวมใจแม่แฝก-แม่งัด เข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ แด่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat