.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

 DownLoad วารสารโครงการฯ

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 140.200 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 52.91%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 140.200 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 52.91 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2562 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 9.569 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 177.719 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 6.050 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 125.135 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 0.0 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.3 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 8.5 มิลลิเมตร แม่แฝก 5.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.27) +3.25 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.31) +1.91 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราวในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- การเข้าร่วมสัเกตการณ์เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาประชาชน ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 4/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 3/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 2/2561

- รายงานการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 1/2561

 

 

 

 

 
 

 

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ร่วมจัดร่วมร่วมนิทรรศการและให้บริการ ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกรในงาน Field day ประจำปี 2562

วันอังคาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจ/ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 
 

วันสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นำคณะผู้เข้าร่วมสัมนาของสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธ์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้เชิญเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มรวมใจแม่แฝก-แม่งัด เข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ แด่กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat