.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 213.638 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 80.62%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 213.638 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 80.62 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2565 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 33.487 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 269.897 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.780 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 84.162 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 10.188 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.0 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 0.0 มิลลิเมตร แม่โจ้ 0.0 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 0.0 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.45 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.82 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

34

-

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมด้วยนายธีรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน และนายคณาพจน์ มาเทพ หัวหน้าฝ่ายช่างกล เข้าชมการสาธิตการใช้ชุดสูบน้ำพลัง แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่...อ่านต่อ

นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ให้สัมภาษณ์กับหัวหน้าศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำขอ งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลฤดูฝนปี ๒๕๖๕...อ่านต่อ


 
 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ ๒๒๓.๒๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ดำเนินการระบายน้ำ จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ผ่านอาคารท่อระบายน้ำ (River Outlet) อัตรา ๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา และระบายน้ำต่อเนื่องเพิ่มเป็น ๔๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในเวลา ๑๓.๐๐ น. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายเท่ากับ ๓.๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยโครงการได้บริหารจัดการน้ำ และควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำ ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขัง ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของโครงการฯ นั้น พบว่า คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก และลำน้ำแม่กวง มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่คลองส่งน้ำทำให้มีปริมาณน้ำ เพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบแก่พื้นที่บริเวณ ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตามแนวคลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่แฝก และลำน้ำแม่กวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้ดำเนินการและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ในคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝกและลำน้ำแม่กวง...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat