.

 

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  ระบบสารสนเทศ GIS
  Facebook โครงการแม่แฝกฯ
  KM โครงการ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการเบิกจ่าย/ผลการดำเนินงาน
  เงินทุนหมุนเวียน
  ข้อมูลผู้รับบริการ
  ต้นทุนผลผลิต
  เอกสารสำคัญ

  มาตรการประหยัดพลังงาน

  นิทรรศการออนไลน์

 

  คำสั่งโครงการฯ
  หนังสือเวียน
  ประกาศโครงการฯ
  ระเบียบและข้อบังคับ

Web RID

web page traffic counter
 

 

สถานการณ์น้ำ (วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 161.238 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 60.84%

ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / ฝายแม่แฝก วันนี้

 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 161.238 ล้านลูกบาศก์เมตร
    คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของความจุเก็บกักปกติ (265 ล้านลูกบาศก์เมตร)
    ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (เวลา 08.00 น.)

 ปริมาณน้ำผ่านฝายแม่แฝก 27.133 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 96.056 ล้าน ลบ.ม
 ปริมาณน้ำเข้าคลอง 4.180 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค. ) 68.793 ล้าน ลบ.ม
 ปตร.ทราย 0.000 ลบ.ม./วินาที สะสม (1 ม.ค.) 10.188 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณฝน(24ชั่วโมง) ฝายแม่แฝก 14.0 มิลลิเมตร ห้วยแก้ว 0.7 มิลลิเมตร แม่แฝก 0.0 มิลลิเมตร แม่เตาไห 9.2 มิลลิเมตร แม่โจ้ 8.5 มิลลิเมตร ปลายเหมือง 15.4 มิลลิเมตร
ระดับน้ำหน้าฝาย (+330.31) +3.40 ม.รทก ระดับน้ำในคลอง (+331.02) +1.75 รทก.
  สถิติข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำปี 2557-2559

 

- แบบขอใช้-ขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ

- เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

 

 

34

-

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕...อ่านต่อ

นายอานนท์ พรเพชรสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ นางสาวกนกวรรณ พันธ์ศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕...อ่านต่อ


 
 

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบ VDO Conference...อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดลำดับความสำคัญว่าจะดำเนินการ กับผู้บุกรุกบริเวณใดก่อน รวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกับผู้บุกรุก พร้อมทั้งแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องทุกข์ การดำเนินคดีในชั้นศาล และการบังคับคดี...อ่านต่อ

 
 
     
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำการ จากเดิมเป็น เลขที่ 105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 Tel. 053-106476 Fax. 053-106564 โดยสามมารถติดต่อราชการได้ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่แนบมานี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป

 

สวัสดิการน้ำดื่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล

 


 
 

 

 
 
 

 

   
 
   

 
   
 
   
 
 

 

 

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
105 หมู่ 5 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  50150 โทร. 0-5310-6476 แฟ็กซ์ 0-5310-6564 E-mail:maefaek_kromchol@hotmail.com
Copyright @ 2015 Maefaek-Maengat